The Moon
06/15/10; Waxing
06/17/10; Waxing
06/24/10; Waxing
06/26/10; Full
06/29/10; Waning
06/30/10; Waning
08/04/10; Waning
08/25/10; Waning